Alimentatieonderzoek


Wilt u alimentatieonderzoek laten uitvoeren door een privédetective? Dit kunt u laten doen door Rebuss bedrijfsrecherche. Rebuss is een recherchebureau welke gespecialiseerd is in het doen naar alimentatieonderzoek. U hebt mogelijk verschillende redenen om een onderzoek te laten uitvoeren. Alimentatie is een financiële uitkering in de kosten van levensonderhoud die na een echtscheiding door de meest draagkrachtige ex-partner aan de minst draagkrachtige ex-partner verstrekt wordt of door een ouder aan een kind wordt verstrekt.

Een gerechtelijke procedure ter vaststelling, wijziging of beëindiging van partneralimentatie of kinderalimentatie via de rechter begint altijd met een verzoekschrift van de ene ex-partner. Als de andere ex-partner het niet eens is met dit verzoek, kan hij of zij een verweerschrift indienen. In het verweerschrift moet de ex-partner de reden van bezwaar aangeven. Als er een verweerschrift is ingediend, worden beide ex-partners opgeroepen voor een zitting.

Wanneer een alimentatieonderzoek laten uitvoeren:

Na een scheiding vervalt niet de verplichting om financieel voor elkaar te zorgen. Heeft één van de ex-partners niet voldoende inkomsten om een levensstandaard welke deze tijdens het huwelijk had, te behouden, dan moet de ander partneralimentatie betalen. De hoogte en de duur van de partneralimentatie kunnen door de partners onderling of door tussenkomst van de rechter worden vastgesteld.

Is er sprake geweest van een huwelijk zonder kinderen dat niet langer dan 5 jaar heeft geduurd dan moet de partneralimentatie net zo lang betaald worden als het huwelijk heeft geduurd. Heeft het huwelijk langer dan 5 jaar geduurd, dan is er in de meeste gevallen sprake van een termijn van tenminste 5 jaar.

Het vaststellen van de hoogte en duur van de partneralimentatie is afhankelijk van de omstandigheden die op het moment van vaststelling gelden. Echter, het destijds onderling of door de rechter vastgestelde bedrag of duur kan momenteel niet meer reëel zijn. Dit kan zich voordoen als de financiële omstandigheden van één of beide ex-partners gewijzigd zijn. Dit kunnen redenen zijn op basis van het burgerlijk wetboek.

Wat kan Rebuss voor u betekenen

Een alimentatieonderzoek komt veelal in beeld als er (vermoedelijk) wijzigingen zijn opgetreden in de omstandigheden van de alimentatiegerechtigde of de alimentatieplichtige welke de hoogte en/of de duur van de alimentatie beïnvloeden (art. 1:160 BW).

  • Denk hierbij bijvoorbeeld aan een nieuwe levenspartner voor de ex-partner, waarmee zij samenleeft als ware gehuwd, waarbij de gescheiden vrouw die alimentatie ontvangt van haar ex-man. Haar ex-man heeft een redelijk vermoeden dat zij weer een relatie heeft en samenwoont met haar nieuwe partner. Hij wil zijn alimentatieplicht stop zetten.
  • Of een wijziging in inkomen bij de ontvanger van de alimentatie. Als de ontvangende ex-partner een nieuwe baan heeft met meer of minder inkomsten dan is er tevens sprake van een wijziging waardoor de alimentatieplicht kan wijzigen. Zij negeert hiermee haar plicht en door aan te tonen dat zij ten onrechte te veel alimentatie ontvangt kan de plicht stoppen, gewijzigd worden en (indien aantoonbaar) het te veel ontvangen verschil terug vorderen.

Rebuss recherchebureau gaat voor u op zoek naar het bewijs of het aannemelijk maken van deze wijzigingen en legt de bevindingen vast in een feitelijke, objectieve rapportage. Rebuss Recherchebureau voert al jaren met succes alimentatieonderzoeken uit en de rechercheurs van Rebuss weten hoe een dergelijke rapportage opgebouwd dient te worden om de ex-partner en de rechter te overtuigen van de gewijzigde situatie.

Artikel 1:160 van het Burgerlijk Wetboek (BW):

“Een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij, eindigt wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren”.

In de rechtspraak zijn ten aanzien van artikel 1:160 BW de volgende uitgangspunten geformuleerd:

a.) artikel 1:160 BW moet restrictief (beperkend) worden uitgelegd, nu toepassing van deze bepaling tot gevolg heeft dat de aanspraak op levensonderhoud definitief komt te vervallen;

b.) Als cumulatieve criteria voor “samenleven als waren zij gehuwd” gelden op grond van de rechtspraak in ieder geval:

  1. de aanwezigheid van een affectieve relatie van duurzame aard die meebrengt dat men elkaar wederzijds verzorgt. De wederzijdse verzorging kan bestaan uit hetzij bijdragen in de kosten van de gezamenlijke huishouding, hetzij op andere wijze in elkaars verzorging voorzien
  2. een samenwoning
  3. een gemeenschappelijke huishouding.

Rebuss Recherchebureau stelt een onderzoek in naar bovenstaande punten, omdat bij eventuele tussenkomst van de rechter hier zeer nauwkeurig naar gekeken wordt.

Wat kan een alimentatieonderzoek u opleveren?

Als een recherchebureau aannemelijk kan maken dat er dusdanige wijzigingen in omstandigheden zijn opgetreden dat hierdoor de alimentatieplicht stop gezet kan worden. Kan een feitelijk onderbouwde rapportage tot een beëindiging van de alimentatieplicht leiden.

Neem vrijblijvend contact op met ons.

Rebuss Recherchebureau stelt graag voor u een offerte op voor een alimentatieonderzoek na een vrijblijvend intakegesprek. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden of een gratis intake.

Liever gelijk een adviseur van Rebuss Recherchebureau spreken?

Dat kan door te bellen of een Whatsapp te sturen naar telefoonnummer: +31(0)6-18810466

Gratis intake Informatie aanvragen