Algemene Voorwaarden


Recherchebureau Smits & Schmidt; Rebuss

Postbus 189

3700 AD  Zeist

 

Hierna te noemen: het recherchebureau

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

•             het recherchebureau:  Rebuss te Zeist;

•             opdrachtgever:  de wederpartij van het recherchebureau.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Lid 1.     Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen het recherchebureau en een opdrachtgever waarop het recherchebureau deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Lid 2.     Algemene voorwaarden van opdrachtgever wijken voor die van het recherchebureau voor zover er sprake is van met elkaar strijdige bepalingen.

 

Artikel 3. Offertes

Lid 1.     De door het recherchebureau gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Het recherchebureau is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

Lid 2.     De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

Lid 1.     Het recherchebureau zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Lid 2.     Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft het recherchebureau het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden onder de gebruikelijke voorwaarden.

Lid 3.     De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het recherchebureau aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het recherchebureau worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het recherchebureau zijn verstrekt, heeft het recherchebureau het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Lid 4.     Het recherchebureau is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat het recherchebureau is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Lid 5.     Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan het recherchebureau de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

Lid 1.     De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Lid 2.   Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever het recherchebureau derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Lid 3.   De ingeschatte uren zijn niet bindend en dienen slechts als indicatie, en kunnen daarom overschreden worden.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

Lid 1.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Lid 2.     Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Het recherchebureau zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Lid 3.     Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal het recherchebureau de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Lid 4.     Indien een vast honorarium is overeengekomen zal het recherchebureau daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Lid 5.     In afwijking van lid 3 zal de opdrachtgever geen kosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Lid 6.     Indien een vast tarief overeengekomen is, zullen bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst de daadwerkelijk bestede uren in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

Lid 1.     Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt het recherchebureau zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Lid 2.     Alle door het recherchebureau verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, beelddragers, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van het recherchebureau worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Lid 3.     Het recherchebureau behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Artikel 6 lid 6 is dan onverminderd van toepassing.

 

Artikel 10 Ontbinding van de overeenkomst

Lid 1.       De vorderingen van het recherchebureau op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

•          Na het sluiten van de overeenkomst aan het recherchebureau ter kennis genomen omstandigheden geven het recherchebureau goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

•          Indien het recherchebureau de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

Lid 2.       In de genoemde gevallen is het recherchebureau bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van het recherchebureau schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11 Honorarium

Lid 1.     Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen, gelden de leden 2 en 3, 5, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 7 van dit artikel.

Lid 2.     Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

Lid 3.     Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van het recherchebureau, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Lid 4.     Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

Lid 5.     Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 weken zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. Het recherchebureau is niet verplicht om werkzaamheden voor de opdrachtgever (verder) te behandelen zolang niet is voldaan aan een betalingsverzoek. Het recherchebureau is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.

Lid 6.     Indien het recherchebureau met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is het recherchebureau niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Het recherchebureau mag dan prijsstijgingen doorberekenen, indien het recherchebureau kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

Lid 7.     Het recherchebureau is gerechtigd om vooruitbetaling van de opdrachtgever te vorderen, indien opdrachtgever een bedrijf of stichting is, alvorens met het onderzoek aan te vangen. Het recherchebureau is op basis van artikel 7:26 lid 1 Burgerlijk Wetboek, juncto artikel 7:6 lid 1 Burgerlijk Wetboek gerechtigd om per individu een vooruitbetaling te vorderen alvorens het recherchebureau aanvangt met het onderzoek.

 

Artikel 12  Betaling

Lid 1.      Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door het recherchebureau aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Administratiekosten van € 15,- zullen per factuurherinnering in rekening gebracht worden.

Lid 2.      Voordat het recherchebureau werkzaamheden voor opdrachtgever gaat uitvoeren dient de vooruitbetaling of de overeengekomen aanbetaling in bezit van het recherchebureau te zijn.

Lid 3.       Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1{d275b9b71b34dec6257db2cf2e702022ab87e0253d2db75fb2fc3b9adce2bf3c} per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

Lid 4.    In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van het recherchebureau en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens het recherchebureau onmiddellijk opeisbaar zijn.

Lid 5.    Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 13 Incassokosten

Lid 1.      Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

•          over de eerste            €  3.000,-   15{d275b9b71b34dec6257db2cf2e702022ab87e0253d2db75fb2fc3b9adce2bf3c}  met een minimum van € 150,-

•          over het meerdere tot €  6.000,-    10{d275b9b71b34dec6257db2cf2e702022ab87e0253d2db75fb2fc3b9adce2bf3c}

•          over het meerdere tot € 15.000,-     8{d275b9b71b34dec6257db2cf2e702022ab87e0253d2db75fb2fc3b9adce2bf3c}

•          over het meerdere tot € 60.000,-    5{d275b9b71b34dec6257db2cf2e702022ab87e0253d2db75fb2fc3b9adce2bf3c}

•          over het meerdere                          3{d275b9b71b34dec6257db2cf2e702022ab87e0253d2db75fb2fc3b9adce2bf3c}

Lid 2.      Indien het recherchebureau aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Indien het recherchebureau aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

Lid 1.       De aansprakelijkheid van het recherchebureau, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

Lid 2.       Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van het recherchebureau beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Lid 3.       In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

Lid 4.       De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van het recherchebureau of haar ondergeschikten.

Lid 5.       Het recherchebureau is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 15 Overmacht

Lid 1.       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop het recherchebureau geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het recherchebureau niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van het recherchebureau worden daaronder begrepen.

Lid 2.       Het recherchebureau heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat het recherchebureau haar verbintenis had moeten nakomen.

Lid 3.       Tijdens overmacht worden de verplichtingen van het recherchebureau opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door het recherchebureau niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Lid 4.       Indien het recherchebureau bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 16 Geschillenbeslechting

Indien opdrachtgever niet tevreden is over de verrichte werkzaamheden, dan wel een verschil van mening ontstaan is tussen opdrachtgever en het recherchebureau kan opdrachtgever overeenkomstig aangehechte klachtenregeling een klacht indienen. Pas na het doorlopen van deze procedure kan het oordeel van de rechter ingeroepen worden.

De rechter te Utrecht is dan bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

 

Artikel 17  Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen het recherchebureau en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Gratis intake Informatie aanvragen