Alimentatieonderzoek


Wilt u alimentatieonderzoek laten uitvoeren door een privé detective? Dit kunt u laten doen door Rebuss, een recherchebureau gespecialiseerd in het doen naar alimentatie onderzoek. U hebt mogelijk verschillende redenen om een onderzoek te laten uitvoeren. Bedrijfsrecherche Rebuss kan u hier bij helpen.

Alimentatie is een financiële uitkering in de kosten van levensonderhoud die na een echtscheiding door de meest draagkrachtige ex-partner aan de minst draagkrachtige ex-partner verstrekt wordt of door een ouder aan een kind wordt verstrekt.

Een gerechtelijke procedure ter vaststelling, wijziging of beëindiging van partneralimentatie of kinderalimentatie via de rechter begint altijd met een verzoekschrift van de ene ex-partner.

Als de andere ex-partner het niet eens is met dit verzoek, kan hij of zij een verweerschrift indienen. In het verweerschrift moet de ex-partner de reden van bezwaar aangeven. Als er een verweerschrift is ingediend, worden beide ex-partners opgeroepen voor een zitting.

Gratis intake Informatie aanvragen

Soorten alimentatie:

Er zijn 2 soorten alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie.

Partneralimentatie:

Na een scheiding vervalt niet de verplichting om financieel voor elkaar te zorgen. Heeft één van de ex-partners niet voldoende inkomsten om een levensstandaard gerelateerd aan de welstand tijdens het huwelijk te bekostigen, dan moet de ander partneralimentatie betalen. De hoogte en de duur van de partneralimentatie kunnen door de partners onderling of door tussenkomst van de rechter worden vastgesteld.

Als de partneralimentatie door de rechter wordt vastgesteld, houdt deze onder meer rekening met de behoefte van de ex-partner die partneralimentatie vraagt, de draagkracht van de ex-partner die partneralimentatie moet betalen en de vraag of de alimentatiegerechtigde niet meer te besteden overhoudt dan de alimentatieplichtige.Meestal wordt er geen alimentatieduur vastgesteld. In dat geval geldt in beginsel de wettelijke duur van de alimentatie van 12 jaar.

Is er sprake geweest van een huwelijk zonder kinderen dat niet langer dan 5 jaar heeft geduurd dan moet de partneralimentatie net zo lang betaald worden als het huwelijk heeft geduurd.

Kinderalimentatie:

Een ouder moet voor de kinderen de kosten van verzorging en opvoeding betalen, totdat zij 18 jaar zijn. Als het kind meerderjarig wordt, houdt echter de financiële verplichting niet op. Een ouder heeft voor de kinderen van 18, 19 en 20 jaar een “voortgezette onderhoudsplicht”. Dit betekent dat hij of zij de kosten van levensonderhoud en studie moet betalen in de vorm van kinderalimentatie.

Een aparte regeling bij kinderalimentatie geldt voor ‘stiefouders’. Zolang een kind deel uitmaakt van het gezin van zijn ouder en diens nieuwe partner is die nieuwe echtgenoot onderhoudsplichtig. Die onderhoudsplicht eindigt als het huwelijk ontbonden wordt. Als echter de stiefouder ook het gezag heeft gehad, dan blijft deze ook na de echtscheiding onderhoudsplichtig.

Deze onderhoudsplicht is in tijd begrensd: de termijn is de duur dat het gezag heeft bestaan. Stel, het gezamenlijk gezag van de ouder en de niet-ouder wordt na vijf jaar beëindigd. De niet-ouder is daarna nog vijf jaar verplicht het kind te onderhouden met kinderalimentatie.

Gratis intake Informatie aanvragen

Waarom een alimentatieonderzoek laten uitvoeren?

Het vaststellen van de hoogte en duur van de kinderalimentatie of partneralimentatie is afhankelijk van de omstandigheden die op het moment van vaststelling gelden. Echter, het destijds onderling of door de rechter vastgestelde bedrag of duur kan momenteel niet meer reëel zijn. Dit kan zich voordoen als de financiële omstandigheden van één of beide ex-partners gewijzigd zijn. Dit kunnen redenen zijn op basis van het burgerlijk wetboek.

Een onderzoek komt veelal in beeld als er (vermoedelijk) wijzigingen zijn opgetreden in de omstandigheden van de alimentatiegerechtigde of de alimentatieplichtige welke de hoogte en/of de duur van de alimentatie beïnvloeden (art. 1:160 BW)

Recherchebureau Smits & Schmidt gaat voor u op zoek naar het bewijs of het aannemelijk maken van deze wijzigingen en legt de bevindingen vast in een betrouwbare rapportage.

Recherchebureau Smits & Schmidt kent de regels van het spel en weet precies hoe een dergelijke rapportage opgebouwd dient te worden om de ex-partner of de rechter te overtuigen van de gewijzigde situatie.

Wanneer een alimentatieonderzoek laten uitvoeren?

Een veel voorkomende situatie is de gescheiden vrouw die alimentatie ontvangt van haar ex-man. Haar ex-man heeft een redelijk vermoeden dat zij weer een relatie heeft en samenwoont met haar nieuwe partner. Hij wil zijn alimentatieplicht stop zetten.

In artikel 1:160 van het Burgerlijk Wetboek (BW) staat wanneer alimentatie eindigt:

“Een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij, eindigt wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren”.

In de rechtspraak zijn ten aanzien van artikel 1:160 BW de volgende uitgangspunten geformuleerd:

a.) artikel 1:160 BW moet restrictief (beperkend) worden uitgelegd, nu toepassing van deze bepaling tot gevolg heeft dat de aanspraak op levensonderhoud definitief komt te vervallen;

b.) Als cumulatieve criteria voor “samenleven als waren zij gehuwd” gelden op grond van de rechtspraak in ieder geval:

  1. de aanwezigheid van een affectieve relatie van duurzame aard die meebrengt dat men elkaar wederzijds verzorgt. De wederzijdse verzorging kan bestaan uit hetzij bijdragen in de kosten van de gezamenlijke huishouding, hetzij op andere wijze in elkaars verzorging voorzien
  2. een samenwoning
  3. een gemeenschappelijke huishouding.

Omdat artikel 1:160 BW restrictief moet worden uitgelegd worden hoge motiveringseisen gesteld aan de toewijzing van het verzoek of de omkering van de bewijslast. Toch komt het de laatste jaren steeds vaker voor dat een alimentatieplicht op grond van artikel 1:160 BW wordt beëindigd al dan niet na omkering van de bewijslast. Rebuss Recherche stelt een onderzoek in naar bovenstaande punten, omdat bij eventuele tussenkomst van de rechter hier zeer nauwkeurig naar gekeken wordt.

Gratis intake Informatie aanvragen

Wat kan een alimantatieonderzoek u opleveren?

Verschillende gerechtshoven hebben de laatste jaren de bewijslast ten gunste van de alimentatieplichtige op grond van de redelijkheid en billijkheid omgekeerd. Het hof Amsterdam heeft recentelijk nog geoordeeld dat de man voorshands aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een situatie waarin de vrouw en haar partner samenleven als waren zij gehuwd zodat de vrouw is toegelaten tot het tegenbewijs daarvan (LJN: BT1698).

Hetzelfde geldt voor de uitspraak van het hof Amsterdam van 12 januari 2010 (LJN: BL0867) waarin het hof overweegt: “Het hof is van oordeel dat veel waarde kan worden gehecht aan de observaties van een ex-partner door een particulier recherchebureau. Het recherchebureau heeft de ex-partner beroepsmatig geobserveerd zoals blijkt uit het verslag. De waargenomen feiten zijn in dat verslag vermeld”. In beide uitspraken is uitvoerig ingegaan op de bevindingen die uiteindelijk tot de omkering van de bewijslast hebben geleid.

Uit deze belangrijke uitspraken valt af te leiden dat een goede rapportage van een recherchebureau aannemelijk kan maken dat er dusdanige wijzigingen in omstandigheden zijn opgetreden dat hierdoor de alimentatieplicht stop gezet kan worden. De andere ex-partner krijgt dan de kans om te bewijzen (!) dat hetgeen aannemelijk is gemaakt niet juist is. Dit leidt vaak alsnog tot een beëindiging van de alimentatieplicht, nu het voor een alimentatiegerechtigde lastig is te bewijzen dat zij en haar partner niet samenwonen “als waren zij gehuwd”.

Neem vrijblijvend contact op met ons

Recherchebureau Smits & Schmidt stelt voor u een kinderalimentatie of partneralimentatie onderzoek in en draagt zorg voor een gefundeerde rapportage. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden of een gratis intake. Laat ons uw kinderalimentatie of partneralimentatie onderzoeken.

Gratis intake Informatie aanvragen